Op maandag 18 december a.s. wordt onze Algemene Ledenvergadering ("ALV") m.b.t. het seizoen 2016-2017 gehouden in ons clubhuis. Alle MOC leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid. De ALV is het podium om samen te discusseren over de gang van zaken binnen onze club en indien nodig kritische vragen te stellen of mee te denken over het beleid van onze club. Kom naar de ALV en laat uw stem spreken.

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 2016-2017
Het bestuur van s.v. MOC ’17 heeft het genoegen haar leden uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden in het clubhuis op maandag 18 december 2017, aanvang 20:00 uur. Op de agenda staan de volgende punten:

1.     Opening

2.    Ingekomen stukken en mededelingen

3.    Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2017

4.    Jaarverslag voorzitter/bestuur

5.    Jaarverslag penningmeester

6.    Begroting seizoen 2017-2018

7.    Contributievoorstel seizoen 2018-2019

8.    Verslag Kascommissie

9.    Verkiezing Kascommissie: Kandidaten kunnen zich tot aan de verkiezing melden.

10. Diversen

11. Stichting Voetbal MOC

12. Strategie: 5 jarenplan

13. Rondvraag

14. Sluiting

Als er bij u behoefte bestaat om zaken die niet zijn geagendeerd aan de orde te stellen dan verzoeken wij u dat tijdig, voor 13 december 2017, schriftelijk door te geven aan: secretaris@moc17.nl

In het jaarverslag wordt tevens een gecomprimeerd overzicht opgenomen van het financiële jaarverslag 2016-2017 en de begroting 2017-2018. Voor belangstellende leden liggen specificaties van de financiële stukken voorafgaand aan de ALV vanaf 19.00 u ter inzage in het clubhuis.

Anton van Aken, secretaris s.v. MOC’17