Pesten

s.v.M.O.C.'17 heeft een pestprotocol. Pesten is een zeer kwalijke zaak en wordt binnen de club niet getolereerd. In onze maatschappij komt pesten voor dus ook binnen onze club. Wij doen er echter alles aan om dit te voorkomen. 

 

Pesten

Waar kan ik pesten melden?

Neem (via de ouders) eerste contact op met de leider en/of trainer. Hopelijk wordt samen het probleem opgelost. Lukt dat niet dan kan de jeugdcoördinator worden ingeschakeld. Er is ook een mogelijkheid om direct een vertrouwenspersoon in te schakelen. Pesten wordt bij s.v.M.O.C.'17 zeer serieus genomen. Je staat niet alleen.

Wat is het pestprotcol van s.v.M.O.C.'17?

Wat is een pestprotocol?
Een pestprotocol is een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd dat men het pestprobleem bij de voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakt.

Is pesten een probleem?
Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag vind je bij kinderen van alle leeftijden. In alle bevolkingsgroepen.

Wat is pesten?

Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen.

 1. plagen is vaak een incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. M.a.w. het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af tussen twee (kinderen of groepen) min of meer gelijken.
 2. wanneer een speler echter gepest wordt, betekent dit dat hij continue het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt ook niet tussen twee gelijken, maar de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de macht van de pester.

Waarom wordt er gepest?
Pesten is een vorm van agressie en als je weet waar de oorzaak ligt, kun je pestgedrag veranderen. Oorzaken van pestgedrag zijn onder meer, het willen verkrijgen van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij nog niet is geleerd wat acceptabel is. Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste kind. Op de achtergrond is er een zwijgende groep kinderen bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien.

Wat zijn de gevolgen van pesten?
In de eerst plaats een geknakt kind. De slachtoffers van pesten kunnen op de lange duur hiervan blijvende schade ondervinden. In de tweede plaats natuurlijk ook de ouders. Zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. In de derde plaats heeft de leider/trainer de groep (pester(s) en gepeste kinderen) in het voetbalteam. Hierbij draagt hij of zij de verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen die aan hem zijn toevertrouwd.

Is pestgedrag te tolereren?
Nee, pestgedrag is niet te tolereren. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Niemand mag aan de kant blijven staan. Om deze reden heeft de jeugdcommissie van s.M.O.C.’17 het pestprotocol in het leven geroepen. D.w.z. een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd is dat men het pestprobleem bij de voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakt.

Het stappenplan om pestgedrag in te dammen:

 1. Pestgedrag wordt gesignaleerd en wordt vervolgens gemeld bij de vertrouwenspersoon bij MOC. Het e-mailadres van de vertrouwenspersoon bij s.v.M.O.C.'17 is: vertrouwenspersoon@moc17.nl. Deze hoort dit aan en wint informatie in. Er zijn twee mogelijkheden;
  1. Er is geen sprake van pestgedrag. Het probleem wordt afgehandeld door de vertrouwenspersoon met betrokkenen.
  2. Er is sprake van pestgedrag. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vertrouwenspersoon wint informatie in bij alle betrokkenen (ook meelopers en toekijkers). Vertrouwenspersoon gaat verder met stap 2.
 2. Verdieping probleem door gesprek vertrouwenspersoon met leider/trainer, pester en gepeste. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. Hiervan wordt een beknopt verslag gemaakt. De ouders van het gepeste kind en de pester worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het gesprek en de gemaakte afspraken.
 3. Gedurende 4 weken voert aan het eind van de training/wedstrijd de vertrouwenspersoon met betrokken leider/trainer, pester en gepeste een gesprek. Hierin wordt besproken of de gemaakte afspraken nagekomen zijn/worden. Ook hiervan wordt een beknopt verslag gemaakt.
 4. Als blijkt dat er geen wezenlijke verbeteringen zijn aan het eind van de vierde week, wordt het pestgedrag bekend gemaakt bij de jeugdcommissie en zal door hen een sanctie gesteld worden (afhankelijk van de ernst van het probleem). De vertrouwenspersoon zal de jeugdcommissie hierin adviseren. De pester en zijn ouders worden door de jeugdcommissie schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie. Tevens wordt het hoofdbestuur hierover geïnformeerd.
 5. Het probleem wordt afgesloten of er komt een eindgesprek van vertrouwenspersoon met leider/trainer en alle betrokken spelers. Van dit gesprek wordt een eindverslag gemaakt.

Mogelijke sancties (vast te stellen door jeugdcommissie in samenspraak met het hoofdbestuur):
Plaatsen in ander team
Schorsen
Royeren
Aangifte politie (chantage)
Terugkoppeling naar ouders/gepeste/pestenden/groep

De regels van het pestprotocol:

 1. Iemand niet op uiterlijk beoordelen
 2. Niet iemand buiten sluiten
 3. Niet aan spullen van een ander zitten
 4. Elkaar niet bij een bijnaam noemen, niet uitschelden
 5. Elkaar niet uitlachen
 6. Niet roddelen over elkaar
 7. Elkaar geen pijn doen
 8. Elkaar nemen zoals je bent
 9. Geen partij kiezen (bij een ruzie)
 10. Geen aandacht aan de pester schenken. Blijft de pester doorgaan, dan aan de leider vertellen
 11. De leider vertellen wanneer jezelf of iemand anders gepest wordt (dit is geen klikken)Eerst samen een ruzie uitpraten, daarna vergeven en vooral vergeten
 12. Luisteren naar elkaar
 13. Nieuwkomers in het team goed ontvangen en goed opvangen
 14. Deze regels gelden natuurlijk niet alleen op de voetbalvereniging
 15. Als je gepest wordt, praat er over, je moet het niet geheim houden

Adviezen aan ouders:

 • Neem het probleem serieus: het kan ook uw kind overkomen
 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus
 • Maak het tot een gemeenschappelijk probleem
 • Praat met uw kind over het team, over de relaties in het team, over wat leider en trainer doen, hoe zij straffen. Vraag hen ook af en toe of er in het team wordt gepest
 • Geef af en toe informatie over pesten; wie doen het, wat doen zij en waarom?
 • Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit
 • Geef zelf het goede voorbeeld
 • Leer uw kind voor anderen op te komen

Adviezen voor ouders van kinderen die pesten:

 • Neem het probleem serieus
 • Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans pester te worden
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
 • Besteed aandacht aan uw kind
 • Stimuleer uw kind tot het blijven beoefenen van de sport

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen:

 • Als pesten niet bij s.v.M.O.C.’17 gebeurt, maar op straat, kunt u de ouders van de pester opbellen en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als argument dat elk kind op straat veilig moet kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen
 • Pesten op de vereniging kunt u het beste direct met de leider/trainer bespreken
 • Als uw kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem contact op met de leider, ga bij de vereniging kijken, lees boeken en bekijk samen met uw kind videobanden over pesten.
 • Als u van uw kind er met niemand over mag praten, steun dan uw kind.Geef het kind achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk, dat de vereniging het voorzichtig zal aanpakken als het daar ook besproken wordt
 • Beloon uw kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen
 • Stimuleer uw kind tot het doen van die dingen waarin het goed is en kan uitblinken
 • Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld; wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?
 • Steun uw kind in het idee dat er een einde aan komt
 • Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij uw kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het kind maar hierbij geholpen wordt de emoties te uiten en te verwerken
 • Laat uw kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining. Dit is te regelen via school, te geven door RIAGG of Onderwijsbegeleidingsdienst.

E-mail vertrouwenspersoon s.v.M.O.C.'17: vertrouwenspersoon@moc17.nl

 

Vertrouwenspersoon

Waarvoor kan ik de vertrouwenspersoon inschakelen?

Indien je voor het pesten geen contact wilt of kan opnemen met de leider en/of coach dan kun je direct contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Zij/hij behandelt u vraag discreet en zeer serieus. Stuur een mail naar vertrouwenspersoon@moc17.nl