VOG

Afdrukken

s.v.M.O.C.'17 heeft een gedragscode waar je als lid, ouder, trainer, leider, vrijwilliger en gast aan dient te houden, zodat s.v.M.O.C.'17 voor iedereen een leuke en plezierige omgeving blijft. 

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wat is een VOG verklaring?

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Wat is de gedragscode omtrent seksuele intimidatie en overig ongewenst gedrag?

Leden van MOC 17 kunnen tijdens het sporten te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, en/of discriminatie. Deze “Gedragscode Seksuele Intimidatie en Overig Ongewenst Gedrag” is een uitwerking van het streven om waarborgen te scheppen voor een goed en stimulerend sportklimaat binnen MOC’17.

In een goed en stimulerend sportklimaat behoren sportiviteit, respect, en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen, en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Zo'n klimaat vereist een actieve bijdrage van een ieder die aan MOC’17 verbonden is; niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de eigen sportomgeving signaleert. Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde te worden gesteld; hetzij door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen. Het doel van de gedragscode is om deze uitgangspunten expliciet onder de aandacht te brengen van de leden en trainers van MOC’17 in al haar geledingen. Vaststelling Deze gedragscode is door het bestuur van MOC’17 vastgesteld op 25 september 2017.

Reikwijdte

Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en trainers van MOC’17, in hun gedrag jegens: 

 • andere leden en trainers van MOC’17;
 • andere personen die in opdracht van het bestuur van MOC’17, dan wel als vrijwilliger bij de vereniging werkzaam zijn, zoals de trainers, officials, stageairs etc.;
 • (werknemers van) derden die bij MOC’17 werkzaamheden verrichten;
 • sporters en bezoekers die ter gelegenheid van wedstrijden of toernooien op het terrein van MOC’17 aanwezig zijn;

Begripsbepaling Seksuele intimidatie

Ongewenst gedrag van seksuele aard dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal, opzettelijk of onopzettelijk gedrag dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is. Het kan hierbij gaan om: 

 • onnodige of ongewenste aanrakingen;
 • voortdurende opmerkingen over het uiterlijk of seksuele geaardheid;
 • dubbelzinnige opmerkingen of gebaren;
 • een bepaalde manier van kijken nafluiten;
 • (poging tot) aanranding of verkrachting;

Doel

De opstelling van deze gedragscode is bedoeld als een vorm van preventief beleid. Preventief beleid inzake seksuele intimidatie en is onderdeel van het totale verenigingsbeleid bij MOC’17, dat zich onder meer moet concretiseren in: 

 • het in voldoende mate kenbaar maken van deze code; 
 • het geven van adequate voorlichting over het beleid en de risico's van seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie binnen MOC’17;
 • het wegnemen of verminderen van risico's met betrekking tot ongewenst gedrag;
 • het houden van toezicht op de naleving van de gedragscode;
 • scholing van begeleiders bij MOC’17 en de inbedding van de gedragscode Vertrouwenspersoon;

Vertrouwenspersoon

MOC’17 heeft een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin bescherming van de zijde van het bestuur. Taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer: 

 • zorgen voor een adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag;
 • zorgen voor vertrouwelijke behandeling van gegevens; 
 • zoeken naar een informele oplossing;
 • terzijde staan van de klager bij het indienen van een formele klacht en eventueel bij de formele afhandeling daarvan;

Klachtenregeling

MOC’17 kent geen zelfstandige klachtenregeling. In voorkomende gevallen wordt de klachtenregeling gevolgd die door het NOC-NSF wordt gehanteerd.

 

Vertrouwenspersoon

Waarvoor kan ik de vertrouwenspersoon inschakelen?

De Vertrouwenscontactpersoon bij MOC’17

MOC´17 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat …

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen MOC’17 een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. Deze fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van MOC’17?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden (zie pestprotocol);
 • machtsmisbruik en verbale agressie;
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat);
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag;

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je naast de vertrouwenspersoon ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

Zij luistert naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Vaak ligt de oplossing van een probleem door begrip te hebben voor ingenomen standpunten. De vertrouwenspersoon kan helpen de dialoog weer op gang te brengen en zo problemen bespreekbaar te maken en houden zodat een probleem ook kan worden aangepakt of opgelost.

Zij kan voorlichting geven over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van de taken noodzakelijk is. Ze is bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van MOC’17 plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van MOC’17. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze terugkoppeling zullen geen namen genoemd worden.

Wie is de vertrouwensontactpersoon van MOC’17?

Chantal Tebbens
Adres: Peter Benoitstraat 9, 4614 BA Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-741506
E-mail:

Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover de vertrouwenscontactpersoon aan te spreken. Die is er ook voor jou!

Protocol

Door het NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld. Zie hiervoor de website van het NOC NSF: www.nocnsf.nl/home

Reglement vertrouwenscommissie Sportvereniging M.O.C.’17

Toepassing reglement en definities

Dit reglement is van toepassing op:

 1. elk lid van MOC’17;
 2. ouders/verzorgers van een jeugdlid;
 3. niet-leden die op vrijwilligersbasis, in een bestuurlijke functie dan wel in dienstverband voor de MOC’17 werkzaam zijn;

Definities

 1. Onder een klacht wordt verstaan: elke klacht op het gebied van ongewenst gedrag, zoals hierna beschreven.
 2. Onder klager wordt verstaan: ieder lid van MOC’17 of iedere gast van MOC’17 die last heeft van of zelf geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.
 3. Onder klager kan eveneens worden verstaan: iedere persoon die in het contact met een lid van MOC’17 er last van heeft of geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.
 4. Onder beklaagde wordt verstaan: ieder lid van MOC’17 tegen wie een klacht zich richt.
 5. Geldende wettelijke bepalingen kunnen niet door dit reglement opzij worden gezet.

Gewenst gedrag
1. MOC´17 wil een vereniging zijn waar haar leden elkaar en hun gasten behandelen op een open, sportieve en respectvolle wijze en waar haar leden en hun gasten zich veilig en prettig voelen.
2. Het bestuur MOC´17 verwacht van haar leden dat zij zich ten opzichte van anderen gedragen met inachtneming van elkanders persoonlijke levenssfeer en met respect voor elkanders fysieke en geestelijke integriteit.
3. MOC´17 verwacht van haar leden dat zij een ieder die zich zodanig gedraagt dat dat door anderen als ongewenst gedrag wordt ervaren, daar onmiddellijk op aanspreken.

Ongewenst gedrag

Als ongewenst gedrag wordt beschouwd elk gedrag dat wordt ervaren als:

 • sociaal isoleren;
 • sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken bedreigen;
 • verbaal of lichamelijk geweld;
 • seksuele intimidatie;
 • racisme;
 • discriminatie;

En elke andere handeling van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon of personen die deze handelingen als ongewenst ervaren.

De vertrouwenscommissie

 • De vertrouwenspersoon wordt door het Bestuur worden benoemd;
 • De vertrouwenspersoon heeft de status van onafhankelijk adviesorgaan binnen de vereniging;
 • De vertrouwenspersoon kan extern advies inwinnen of een deskundige raadplegen;
 • De vertrouwenspersoon neemt een klacht in behandeling nadat klager en beklaagde er niet in geslaagd zijn een klacht onderling op te lossen tenzij door de aard of ernst van de klacht van klager niet kan worden gevraagd de klacht met beklaagde onderling op te lossen;

De vertrouwenspersoon is belast met:

 • het helpen/ondersteunen van klagers;
 • het bemiddelen tussen klager en aangeklaagde indien partijen hier om vragen;
 • het adviseren van de voorzitter van het Bestuur van de voetbalvereniging MOC’17 inzake de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen;
 • het verrichten van nazorg;
 • De vertrouwenspersoon is uitsluitend verantwoording schuldig aan de klager;

Procedure in geval van ongewenst gedrag

De klager kan de vertrouwenspersoon benaderen om over zijn of haar situatie van gedachte te wisselen en nader te bezien of en zo ja, welke vervolgstappen worden genomen.

De klager heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • inzetten van een bemiddelingstraject
 • indienen van een klacht bij de vertrouwenspersoon
 • Deze mogelijkheden kunnen afzonderlijk, doch ook na elkaar worden toegepast.

Klacht

 • De indiening van de klacht kan mondeling of schriftelijk bij de vertrouwenspersoon geschieden en bevat een omschrijving van de gebeurtenissen voorafgaande en tijdens het door de klager gestelde ongewenste gedrag onder vermelding van de personalia van de aangeklaagde.
 • De vertrouwenspersoon bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht aan de klager en zorgt ervoor dat de aangeklaagde op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er een klacht tegen hem of haar is ingediend.
 • Klachten die naar de mening van de vertrouwenspersoon niet tot haar competentie behoren, worden niet in behandeling genomen. De vertrouwenspersoon stelt de klager hiervan op de hoogte.
 • Binnen twee weken na ontvangst van de klacht wordt klager in de gelegenheid gesteld zijn of haar klacht mondeling toe te lichten ten overstaan van de vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat in afschrift aan de klager en aangeklaagde wordt gezonden.
 • De klager heeft te allen tijde de mogelijkheid de klacht in te trekken.
 • De aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld zich binnen twee weken na ontvangst van het verslag zoals bedoeld in artikel 18 schriftelijk of mondeling te verweren ten overstaan van de vertrouwenspersoon. Een afschrift van het schriftelijk verweer zal aan de klager worden verstrekt.
 • Van een mondeling verweer wordt een verslag gemaakt, dat in afschrift aan de aangeklaagde en klager wordt gezonden.
 • Binnen zes weken na indiening van de klacht brengt de vertrouwenspersoon een met redenen omkleed advies uit aan de voorzitter van het Bestuur van de MOC´17 over de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen.

Het Bestuur van de MOC´17 kan de volgende maatregelen opleggen:

 • waarschuwing
 • tijdelijke schorsing
 • royement
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • beëindiging van het bestuurslidmaatschap
 • ontzegging van de toegang tot de vereniging
 • een andere door de vertrouwenspersoon te adviseren maatregel

Binnen twee weken na het uitbrengen van het advies neemt het Bestuur van MOC´17 een beslissing.
Via de voorzitter van het Bestuur ontvangen de klager en de aangeklaagde een exemplaar van de met redenen omklede beslissing.

De vertrouwenspersoon ontvangt een afschrift van deze beslissing.

Indien de aard van een klacht zulks rechtvaardigt, kan de vertrouwenspersoon klager alsmede het Bestuur de aanbeveling doen aangifte te doen.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht terzake van al hetgeen hen in de hoedanigheid van lid van de commissie is toevertrouwd.

De commissieleden treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om het vertrouwelijke karakter van hun communicatie te waarborgen.

Indien in enig jaar geen klachten worden ontvangen maakt de vertrouwenscommissie van dit gegeven melding aan de Voorzitter van het Bestuur van MOC´17.

Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van MOC´17 na overleg met de vertrouwenspersoon.

 

Aannamebeleid vrijwilligers

Wat is het aanname beleid omtrent vrijwilligers?

Het aannamebeleid voor trainers/vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor wij als vereniging een beeld krijgen van de trainers/vrijwilligers die een functie binnen de vereniging (gaan) vervullen.
Wij willen natuurlijk dat de sporters binnen onze vereniging in veilige handen zijn. Daarom nemen wij de volgende stappen bij het aannemen van trainers/vrijwilligers voor onze vereniging.

 • Houden van een kennismakingsgesprek door coördinator+
 • Checken van referenties (o.a. de vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
 • Een VOG aanvragen (elke 3-5 jaar herhalen). Het betreft hier met name leiders/trainers voor onze jeugdteams en in het bijzonder voor onze meisjes, vrouwen en G-teams.
 • Elke leider/trainer die zich bezig houdt met deze doelgroep is lid van de KNVB;
 • Elke leider trainer ontvangt de infogids en is op de hoogte van het beleid van de vereniging;
 • Elke leider is op de hoogte van het pestprotocol zoals opgesteld door MOC’17 en van het bestaan en functioneren van de vertrouwenspersoon;
 • Met elke leider/ trainer die zich met bovenstaande doelgroep bezig houdt, vindt elk seizoen een evaluatie plaats met de coördinator;