s.v. M.O.C.'17

MOC Journaal

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Het bestuur van s.v. MOC ’17 heeft het genoegen haar leden uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering (“ALV”) welke wordt gehouden in het clubhuis op dinsdag 26 oktober 2021, aanvang 20:00 uur.

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid. De ALV is het podium om samen te discussiëren over de gang van zaken binnen onze club en indien nodig kritische vragen te stellen of mee te denken over het beleid van onze club. Kom naar de ALV en laat uw stem spreken.

Op de agenda staan de volgende punten: 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019-2020 (dd. 23 november 2020)
 4. Jaarverslag voorzitter/bestuur
 5. Verslag gesprekken over invulling Rozenoord
 6. Jaarverslag penningmeester 2020-2021 
 7. Begroting seizoen 2021-2022
 8. Contributievoorstel seizoen 2022-2023
 9. Verslag Kascommissie
 10. Verkiezing Kascommissie: Kandidaten kunnen zich tot aan de verkiezing melden
 11. Verduurzamen vereniging en accomodatie
 12. Vrjiwilligersbeleid
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

 Als er bij u behoefte bestaat om zaken die niet zijn geagendeerd aan de orde te stellen dan verzoeken wij u dat tijdig, voor 22 oktober 2021, schriftelijk door te geven aan: secretaris@moc17.nl 

In het jaarverslag wordt tevens een gecomprimeerd overzicht opgenomen van het financiële jaarverslag 2020-2021 en de begroting 2021-2022. Voor belangstellende leden liggen specificaties van de financiële stukken voorafgaand aan de ALV vanaf 19.30 u ter inzage in het clubhuis.

 

Rob de Vos, secretaris s.v. MOC’17

 

Algemene ledenvergadering

2591 Banner 728x90

ING Inside Oranje Banner amateurclubs 400x300

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom