s.v. M.O.C.'17

MOC Journaal

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering 2019-2020

Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 23 november 2020 om 20.00 uur.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018-2019 (dd. 11 december 2019)
 4. Jaarverslag Voorzitter / Bestuur
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Begroting Seizoen 2020 – 2021
 7. Verduurzamen vereniging en benodigde investeringen
 8. Contributie voorstel seizoen 2020-2021
 9. Verslag Kascommissie
 10. Verkiezing Kascommissie. Kandidaten kunnen zich tot aan de verkiezing melden.
 11. Bestuurverkiezing  - Aftredend en niet herkiesbaar is Wim van As. Het bestuur stelt als kandidaat Roland Hermans. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot één (1) week vóór de vergadering bij de secretaris. De kandidatuur moet door tenminste 3 overige leden worden ondersteund d.m.v. een handtekening.
 12. MOC 3.0 en Stichting Voetbal MOC - Toelichting over de stand van zaken bij MOC 3.0 en het opheffen van Stichting Voetbal MOC.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

De vergadering zal dit jaar i.v.m. de corona maatregelen anders worden georganiseerd dan voorgaande edities omdat momenteel de kantine gesloten is en niet geheel duidelijk is weer de kantine weer geopend mag worden. Om die reden hebben wij gekozen voor een digitale ALV.

Er geldt voor de ALV een aanmeldingsplicht, waarbij u voor 19 november 2020 kenbaar moet maken of u wilt deelnemen aan de ALV. Aanmelden kunt u door een mail te sturen aan onze secretaris. (secretaris@moc17.nl). Tevens kunt u aan de secretaris nu reeds uw vragen mailen. Deze vragen worden behandeld tijdens de ALV. Na 19 november 2020 ontvangt u van ons een link die u kunt gebruiken voor het digitaal bijwonen van de ALV 2020. De agenda en de stukken van de ALV zullen wij naar alle aangemelde leden mailen. Dit zal gebeuren na 20 november.

Graag “zien” we u op 23 november 2020.

Met vriendelijke groet,

Bestuur sv MOC’17

ALV 2019 2020

2591 Banner 728x90

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom