s.v. M.O.C.'17

Eerst volgende thuiswedstrijd :

Een familieclub
met ambities

link

Op bezoek bij s.v.M.O.C.'17

Altijd een warm welkom

link

Lid worden

Op zoek naar prestatie en plezier?

linklink

s.v.M.O.C.'17 webshop

Volg de laatste MOCmode

Zet hem op! Zet je in voor je club! Hup Moc!

Fantastisch Prijzenpakket

Als dank voor jullie inzet voor de club hebben we een fantastisch prijzenpakket weten samen te stellen!

 

Prijzen Top 3 Team verkopers

Als je als TEAM gemiddeld de meeste loten van alle teams hebt verkocht dan valt jouw hele team in de prijzen!

1e Team prijs

Een avondje voetbal is altijd leuk! De unieke sfeer beleven in een mooi stadion met jouw hele team! Voor welke club jullie die avond kunnen juichen blijft nog even een verrassing!

2e Team prijs

Hoe gaaf is dit? Als 2e prijs kun je een verzorgde Glow in the dark training winnen voor jouw hele team! Op een avond in het donker op jouw eigen sportpark geven MOC trainers een eenmalige special edition training. Een gezellige teambuildings activiteit.

3e Team prijs

Als VIP's voor het hele team... Tijdens het MOC sport en spel weekend hebben jullie een streepje voor! Jullie worden in het zonnetje gezet met extra privileges tijdens deze fantastische dag. Zet je met het hele team in om deze prijs in de wacht te slepen, want ook deze prijs is een feestje om te mogen winnen!


Prijzen Top 3 solo verkopers

Ook als er in jou als individueel jeugdlid een echte winnaars mentaliteit schuilt maak je kans op een mooie prijs. Zorg ervoor dat jij de meeste loten van de club weet te verkopen aan familie, vrienden of zelfs in de hele buurt!

1e Goud prijs - Een trainingspak van jouw favoriete club

Wil jij straks de blits maken in een gloednieuw trainingspak van bijv. FC Barcelona, Ajax of Man.United?
Zorg dan dat je de meeste loten weet te verkopen van de hele club!2

2e Zilver prijs - Een waardebon van Mediamarkt

Wil je na het winnen van deze prijs gelijk om de coolste PS game, een koptelefoon, of een PS kaart?
Gelijk doen! Je hebt je er hard genoeg voor ingezet!

3e Brons prijs - Een trainingspak van jouw eigen kluppie MOC’17*

Logisch dat je er trots op bent om voor de mooiste blauw witte club te spelen! En in dit trainingspak kun je dit aan iedereen laten zien! Hij zit zo lekker dat je hem aan wilt doen. Er is een gloed nieuwe collectie! 

*of iets anders uit de MOC webshop als je al in het bezit bent van een trainingspak

 

s.v.M.O.C. ‘17 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. s.v.M.O.C. ‘17 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als s.v.M.O.C.‘17 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door s.v.M.O.C. ‘17 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over het lidmaatschap;
 • Het verlenen van diensten aan leden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan s.v.M.O.C.‘17 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door s.v.M.O.C.‘17 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

s.v.M.O.C.‘17 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens s.v.M.O.C.'17 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

s.v.M.O.C.’17 Olympialaan 51 4624VA Bergen op Zoom, Postbus 115 4600AC Bergen op Zoom.
Mail: info@moc17.nl

2591 Banner 728x90

ING Inside Oranje Banner amateurclubs 400x300

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom